Persberichten - zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

PersberichtenStichting Vrienden van Zwembad Zuid

PERSBERICHT

BURGERINITIATIEF SPORTCENTRUM 14 MEI IN STADSERF

De Vrienden van Zwembad Zuid sluiten een actieve lange periode  op 14 mei af tijdens het Stadserf  in het Stadskantoor dat meestal om 19.30 uur begint.  Het bestuur krijgt dan de gelegenheid  om hun Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met “hernieuwd” zwembad  toe te lichten en vragen van raadsleden en andere aanwezigen te beantwoorden.  We betreuren echter het feit dat de gemeente het niet nodig vindt in het Stadserf  de twee rapporten  van het Mulier Instituut(Ruimte voor Sport in Schiedam)  en van Drijver en Partners ( Onderzoek exploitatie en beheer sportaccommodaties Schiedam)  toe te lichten.  Dit met name omdat deze onderzoeken zijn verricht om de sportcapacitiet in Schiedam in kaart te brengen. De  Vrienden willen  die avond  toch van de gelegenheid gebruik maken om de Schiedammers en raadsleden te voorzien van de laatste informatie. Met name de raadsleden kunnen met deze informatie hun voordeel doen in het politieke proces  dat na de 14e mei wordt uitgestippeld.  Als de genoemde onderzoeken voor het betreffende Stadserf  tijdig in de openbaarheid worden gebracht , hopen de Vrienden op 14 mei in hun presentatie met een eerste reactie te komen.

De Vrienden van Zwembad Zuid hebben in de afgelopen maanden inspiratie en informatie gehaald uit diverse relevante beleidsnota ’s van diverse gemeenten oa Rotterdam, andere onderzoeken van het Mulier Instituut , de GGD Rotterdam. Daarnaast gesprekken gevoerd met deskundigen, wijkbewoners, ondernemers , werkers in ’t veld. Denktank, vrijwilligers enz.   Hieruit heeft ons bestuur belangrijke conclusies getrokken die er op duiden dat er in Schiedam sympathie is voor het initiatief  en dat er  op tal van sport- en beweeg(beleids)terreinen nog een weg te gaan is.  Het in evenwicht brengen van sportvoorzieningen en  sportstimulering bijvoorbeeld is in Schiedam dringend nodig.   Duidelijk is dat in de komende jaren  nog meer zwemwater nodig is en dat voorzieningen beter verspreid in Schiedam, binnen loop- en fietsafstand van wijkbewoners nodig zijn. Dit maakt het wonen en leven in de buurten van de oude wijken een stuk aantrekkelijker. Goede voorzieningen kunnen bijvoorbeeld de cijfers van Bewegingsarmoede verlagen.  Het nieuwe sportcentrum zal ook een aanwinst  zijn voor ondernemers in de omgeving van de havens. Het is een pré  voor het vestigingsklimaat en haar werknemers. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld heeft voor de revitalisering van wijken en gebieden een actief beleid op het gebied van sportvoorzieningen en sportstimulering. Het bestuur van de Vriendenstichting wil met hun presentatie in Stadserf  op een toegespitste wijze  aandacht vragen voor de noodzaak maar ook voor de kansen van een sportcentrum met zwembad op een unieke plek tussen havens en stad.

Schiedam, 14 april 2019
Het bestuur en adviesgroep Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Contactman : Mari Dingenouts 06 – 1012143BURGERINITIATIEF SPORTCENTRUM MET ZWEMBAD VAN START


Presentatie vrienden van zwembad zuid 6-2-2019

Woensdagavond 6 februari was het een historische avond voor de Vrienden van Zwembad Zuid en sportief Schiedam. In de zaal van de BVSZ vond de start plaats van het Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met Zwembad. Dit centrum moet komen op de plek waar nu nog het oude Zwembad Zuid is. Het bestuur van de Vriendenstichting en een uit diverse geledingen samengesteld Platformoverleg gingen accoord met een notitie in briefvorm die is verstuurd naar de Gemeenteraad, het college van B & W, de pers en de politiek. Voorafgaand aan de presentatie en behandeling, informeerde de projectleider van het Getijdenpark Wilhelminahaven de aanwezigen over het vastgestelde plan en wanneer dit dit jaar van start gaat. De brief aan het gemeentebestuur en de presentatie van het Burgerinitiatief en het overzicht van het Platform treft u hierna aan. De presentatie van de gemeente plaatsen we zodra die ontvangen is.
                                                                              
Definitieve notitie in briefvorm aan de Raad en College over het                        
Burgerinitiatief Sportcentrum met Zwembad (MFC)
Wie volgt?
PRO NOVA COLLEGE SCHOOLZWEMMEN.


Met genoegen nemen de Vrienden van Zwembad Zuid kennis van het bericht op Schiedam24.nl
SCHIEDAM - In navolging van basisschool De Taaltuin is het Pro Nova College gestart met schoolzwemmen bij Zwembad Groenoord. De middelbare school gericht op praktijkonderwijs is met een groep van zestien leerlingen begonnen, met als doel om hen binnen een jaar aan een zwemdiploma te helpen. De lessen worden elke dinsdagmiddag tijdens schooltijd aangeboden door twee instructeurs van Zwembad Groenoord.
De zestien leerlingen, in de leeftijd van 14 tot en met 19 jaar, gaan elke dinsdagmiddag op de fiets richting Zwembad Groenoord. Daar krijgen ze in twee groepen, verdeeld op basis van de huidige zwemvaardigheid, les van de zweminstructeurs. Hierbij is ook een docent van het Pro Nova College aanwezig. Doel is om in 2019 alle leerlingen op het gewenste niveau te krijgen, zodat zij kunnen afzwemmen voor hun A-diploma. Voor sommige leerlingen gaat het waarschijnlijk zelfs lukken om dit schooljaar nog het diploma te behalen.
Ook Ad Fransen, locatiemanager van Optisport Schiedam, is blij dat nu een tweede school is begonnen met zwemles voor leerlingen. “Een belangrijk doel van Optisport is om de zwemveiligheid in Schiedam te verhogen. Vandaar dat Optisport wil meewerken deze leerlingen van het Pro Nova College op deze leeftijd nog aan een zwemdiploma te helpen. Wij zijn ook blij dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een groot deel van deze leerlingen de zwemles financiert. In de toekomst hoopt Optisport dat meer scholen het voorbeeld van het Pro Nova College en De Taaltuin zullen volgen en weer starten met schoolzwemmen.”
ONDERZOEK MULIER INSTITUUT NAAR RUIMTELIJKE BEHOEFTE OA ZWEMBADEN

Maandag 8 januari heeft het Dagelijks Bestuur Albert Bons, Mari Dingenouts en Peter Paul Stol van de Vriendenstichting Zwembad Zuid gesproken met een Onderzoeker van het Mulier Instituut. Zij hebben de wensen en ideeën toegelicht die er zijn voor een “hernieuwd”  Zwembad in een Sport- en Ontmoetingscentrum in een herontwikkelde omgeving. Uiteraard hebben zij ook vele suggesties geven, die kunnen bijdragen om jong en oud uit Schiedam in de toekomst meer te laten sporten en bewegen goed uitgeruste accommodaties met faciliteiten en geschikte openingstijden. Het was een vruchtbaar gesprek. Het DB verwacht dat een en ander terug gezien wordt in de uiteindelijk nota aan de gemeente, die naar verwachting eind januari of februari 2018 gepresenteerd zal worden.Op de website van het Mulierinstituut kunt u lezen dat  Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Schiedam het onderzoek uitvoert naar de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst (2025 en 2035). Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden we specifiek aandacht aan de zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte.
Het onderzoek bestaat uit vier delen:
• Huidige en toekomstige behoefte buitensport
Op basis van de verwachte ontwikkeling in de bevolkingsomvang, bevolkingssamenstelling en deelname aan sporten, bepalen ze wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2017/2018, 2025 en 2035. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de (toekomstige) behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.
• Huidige en toekomstige behoefte binnensport
In het tweede deel van het onderzoek gaan ze in op de behoefte aan ruimte voor de binnensport, door met behulp van draagvlakcijfers het aantal benodigde binnensportaccommodaties te bepalen. We voeren deze analyse uit voor 2017/2018, 2025 en 2035. Op basis van recente verhuuroverzichten maken ze inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en waar zich eventuele knelpunten voordoen. Ze ondervragen ook de gebruikers van gemeentelijke binnensportaccommodaties om te onderzoeken hoe zij de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de accommodaties beoordelen.
• Huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater
Het Mulierinstituut beschrijft wat de gevolgen zijn van de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de vraag naar instructiezwemmen en lidmaatschap van zwemverenigingen. Tevens brengen we in kaart wat binnen de gemeente de huidige capaciteit aan zwemwater is met betrekking tot instructiezwemmen en verenigingszwemmen. Door deze capaciteit, (toekomstige) vraag en het huidige gebruik van de zwembaden (bezetting) samen te nemen, ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot optimalisering van het gebruik van overdekt zwemwater.
• Analyse van de sportieve openbare ruimte
In het vierde deel van het onderzoek verkennen ze welke sportieve openbare ruimten beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog) geschikter gemaakt zouden kunnen worden. We besteden onder andere aandacht aan sportieve routestructuren (hardlooproutes, wandelroutes, etc.) en buitenfitnessvoorzieningen. We kijken verder naar mogelijkheden voor anders georganiseerde sport in de buitenruimte (o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports zoals skaten en freerunning,

Webenquête

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut ook een webenquête uit onder alle sportverenigingen in Schiedam. De verenigingsmonitor is gericht op de vitaliteit, ambities en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemende verenigingen. De kernindicatoren voor de vitaliteit van verenigingen in Schiedam zijn: strategie en beleid, leden, organisatie, financiën, aanbod en samenwerking. Deze verenigingsmonitor is ook in 2012 uitgevoerd waardoor de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden goed inzichtelijk kunnen worden gegeven. Voor meer informatie www.mulierinstituut.nl


 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu