Geschiedenis - zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis


Stichting Vrienden van Zwembad Zuid           

Belangrijke data en activiteiten vanaf Actiegroep in 2010
Zwembad Zuid moet open blijven, tot op heden.
• 15 oktober 2010 Het personeel van Zwembad Zuid wordt officieel door de gemeente op de hoogte gebracht dat Zwembad Zuid haar deuren moet sluiten.
• 23 oktober 2010 de voorzitters van de BVSZ en de BVSW verklaren in een interview bij Radio Schiedam dat de strijd wordt aangegaan om Zwembad Zuid open te houden. Donna Craane vertelde daarna een website te openen mede voor het tekenen van een petitie en reactie te kunnen melden op een forum.
• Op 27 oktober 2010 wordt in het Verenigingsgebouw van de BVSZ een bijenkomst gehouden voor bewoners, gebruikers van Zwembad Zuid, politici en belangstellenden met het doel een Actiecomité te vormen om Zwembad Zuid open te houden.
• De reacties uit alle geledingen waren overweldigend ook vanuit de scholen.
• Op 2 november 2010 werd er ingesproken in de bomvolle Raadszaal tijdens een commissievergadering. 8 sprekers deden hun betoog, 400 handtekeningen werden overhandigd door leerlingen van 3 scholen Bernardus, Willibrordus en Gravin Aleida. Ook de honderden petitiehandtekeningen werden overhandigd.
• 3 februari 2011 in de kerngroep van het Actiecomité wordt afgesproken hoe het rapport eruit moet gaan zien : een algemeen gedeelte en een technisch gedeelte met aanbevelingen.
• 7 maart 2011 persconferentie in de serre van zwembad zuid, raadscommissievergadering in de avond, presentatie en toelichting rapport Zwembadzuidmoetopenblijven.   
• Raadsvergaderingen 21 april 2011 en 30 juni 2011  Bespreekt Zwembad Zuid. Meerderheid stemt op 30 juni in met het openhouden van het zwembad en geeft opdracht aan het college met een voorstel te komen om het zwembad te renoveren, zodat het bad tenminste 10 jaar open kan blijven . Alle toekomstscenario’s voorleggen.   
• 26 juni 2011 Tijdens de Maasboulevardfeesten wordt aan het Actiecomité de lokale vrijwilligers-innovatieaward toegekend en uitgereikt.   
• 17 oktober 2011 Officiële inschrijvingsdatum Kamer van Koophandel Stichting Vrienden van Zwembad Zuid. Oprichters 4 Bewonersverenigingen : Zuid, West, Oost en Centrum
• 26 oktober 2011 Actiecomité Red Zwembad Zuid houdt op te bestaan
• 19 november 2011 Officiële presentatie Vriendenstichting, onthulling huisstijl in de zaal van de BVSZ. Slotbijeenkomst Actiecomité en participanten.
• 7 december 2011 Landelijke verkiezingen LBP (vrijwilligers) Award in het de la Mar Theater te Amsterdam met inschrijving van het Innovatieve project Zwembad Zuid open te houden.
Geen prijs wel een eervol Certificaat uitgereikt door een Minister.
• 4 juni 2012 Zeer gewaardeerde bestuurslid Els Klepke na een kort ziekbed overleden
• 6 oktober 2012 De gemeenteraad van Schiedam bezoekt Zwembad Zuid en bekijkt de resultaten van de noodzakelijke renovatie. Een geschenk van de Vrienden gemaakt door kunstenaar Harr Wiegman wordt die ochtend nabij het ondiepe bad officieel onthuld.     
• November 2012. Plan van Aanpak Vriendenstichting met 8 items, hoofddoel : het instand houden van het Zwembad Zuid met 9 subdoelen
• 16 november 2012 brief van de gemeente aan ouders/verzorgers dat er per 1 januari 2013 bezuinigd gaat worden op schoolzwemmen en dat dan stopt. Uitsluitend de ouders worden verantwoordelijk gesteld voor het behalen van zwemdiploma’s. De Vriendenstichting en velen voelen zich door dit besluit overvallen, tijdens het nog doorlopende schooljaar
• In januari 2013 werd de Rode Molenprijs in ontvangst genomen, een waarderingsprijs voor de maatschappelijke inzet toegekend door de Schiedamse SP.
• Gemeenteraad besloot in maart 2013 beheer en exploitatie van oa de zwembaden voortaan uit te besteden aan een deskundige marktpartij.
• Op 2 april 2013 werd ism studenten van de Haagsche School en ZVVS een waterpoloclinic gehouden in zwembad Zuid   
• In die periode hebben gesprekken plaatsgevonden om samen te gaan werken met de ZVVS en de Schiedamse Watervrienden.
• 16 april 2013 Persbericht Vriendenstichting : met nieuwe exploitant meer kansen voor zwembad zuid  
• In juli, augustus, september 2013 werd zwembad zuid gerenoveerd.
• Op 17 juli 2013 werd de exploitatie oa van zwembad zuid gegund aan Optisport Exploitatie.
• Op 26 september 2013 vond de heropening plaats van het zwembad. De woordvoerder van de Vriendenstiching pleit in zijn toespraak voor het nog meer stimuleren van zwemlessen en het laten behalen van leerlingen van een of meerdere diploma’s voordat ze de basisschool verlaten, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, scholen, gemeente.     
• Op 5 oktober 2013 organiseerde de Vrienden een open huis en werd haar geschenk onthuld, vervaardigd door leerlingen van de toenmalige Gorzenschool.
• Op 29 november 2013 namen we de Complimententaart van Groen Links in ontvangst.
• Op 1 januari 2014 kwam de exploitatie en het beheer in handen van Optisport. De omschakeling nam lange tijd in beslag, de bezuinigingen die daarmee gepaard gingen hadden invloed op de bezoekersaantallen.  Vooral door het wegvallen van schoolzwemmen.
• In 2014 werd het mogelijk op zaterdag zwemlessen te volgen.
• In 2014 ging ANBO gebruik maken van het zwembad. ( Naam is nu Soos Blauwhuis)
• Komkids ging zich bezighouden met naschoolse opvang in het zwembad
• 24 mei 2015 Zeer gewaardeerde bestuurslid Paula Kooper overleden. Vanwege haar verdiensten voor de zwemsport en de zwembaden wordt de door haar geïnitieerde Sport- en Speeldag  voor leerlingen van de Schiedamse basisscholen naar haar vernoemd. Op 7 juli 2015 en op 21 juni 2016 werden deze gehouden en georganiseerd door de Vrienden en Optisport ism een aantal participanten en drie basisscholen.
• In de afgelopen 5 jaar heeft het bestuur van de Vriendenstichting zich ingezet voor :
- Bevordering van de zwemlessen, alternatief voor het afschaffen van schoolzwemmen
- Uitbreiden openingstijden
- Discozwemmen en bedrijvenzwemmen
- Schoolzwemwedstrijden
- Paasactiviteiten (2015 en 2016 georganiseerd)
- Wijksportstimulering waaronder zwemmen
- Speeldernis buitenruimte
- Beter buitenbad
- Verbeteren kantinefaciliteiten
- Public Relations voor Vrienden en Zwembad, werving Vrienden
- Verbeteren communicatie met donateurs, gebruikers en sympathisanten zwembad
- Herontwikkeling van de Wilhelminahaven in combinatie met een “hernieuwd”zwembad ingebed in een multifunctioneel gebouw
- Onderzoek naar leerlingen vanaf groep 4 zonder zwemdiploma, waarvan sommigen met ouders met een laag inkomen.
- In samenwerking met Optisport aantal bezoekers op een hoger plan brengen ( van 38.0000 naar 44.000 ) met gebruikmaking van de nieuwe moderne media
- Meer vrijwilligers betrekken bij de activiteiten in het zwembad
- Verder stimuleren zwemmen (sport en bewegen) voor jong en oud
- Werving van donateurs.
- De VVZZ participeerde vanaf eind 2015 in de bijeenkomsten en het overleg met de gemeente en deelnemers inzake de ontwikkelingen van en rond het Havengebied. Apart werd deelgenomen in de Klankbordgroep Wilhelminahaven Getijdenpark met oa de Rijkswaterstaat (RWS). Gesproken werd oa over de aanleg van de NatuurVriendelijkeOevers(NVO), de recreatieve ontwikkeling en inrichting  van de kom aansluitend op het buitenterrein van het Zwembad. De aanleg van een drijvend zwembad in de W’haven vond men geen goed idee. Beter is aan te sluiten op de huidige bebouwing. ( Zie visie havens P21 onder A)
- Op 16 oktober 2016 werd het 100 jarig bestaan gevierd van de Wilhelminahaven en het 5 jarig bestaan van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid tijdens een gezamenlijk feestelijke programma in en rond het zwembad en op de kom van de Wilhelminahaven. In de serre van het zwembad en op de kade waren exposities ingericht.

September 2016/MD
Actualisering  3/12-2018
- Regelmatig zijn er ivm de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en de havens van Schiedam bijeenkomsten gehouden waarbij schetsontwerpen en planideeën op tafel kwamen oa over een “Hernieuwd Zwembad”. Een aansluitende natuur. Op 28 juni 2017 werd een feestelijke bijeenkomst gehouden ivm de ondertekening van een NVO ontwerp. Het gebied wordt aantrekkelijker voor bewoners en haven, en dient als schakel tussen havens en stad. Zo ook het toekomstig Multifunctioneel Sport – Ontmoetingscentrum ( MFC)
- Op 23 oktober 2017 werd een extra Stadserf gehouden ivm de beoogde bomenkap Westfranklandsedijk ivm de aanleg van een breed fietspad en voetpad. De Vrienden van Zwembad Zuid spraken ook in en stelde een oplossing voor die uiteindelijk in goede aarde viel. De aansluiting NVO en dit gebied kreeg daardoor een hogere natuurwaarde. De weg met rotonde en fietspad is verbeterd.
- Op 1 november 2017 werd de dag na de bijzondere bijeenkomst bij Gusto MSC met 177 deelnemers een mailbrief gestuurd met bijlage naar de gemeenteraad en het college via de griffie met een plan en suggesties en een toelichting om het gebied bij de kom en rond zwembad Zuid aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor bewoners en bedrijven.
- In verband met de Gemeenteraadsverkiezingen werden ook alle politieke partijen hierover tijdig geïnformeerd ivm het opnemen en uitbrengen van/in een VKP.
- Dat geldt ook voor het onder de aandacht brengen van het herinvoeren van schoolzwemmen met als VVZZ statement elk kind een zwemdiploma als het de basisschool verlaat,  Het werd een verkiezingsitem waaraan veel publicitaire aandacht werd besteed.
- Begin januari 2018 werd een interview gehouden met het DB van de Vrienden door het Mulierinstituut dit ivm een uit te brengen nota io van de Gemeente. ( onderzoek naar zwemwater, ideeën van de VVZZ, toekomst zwembad Zuid) ) In november 2018 was deze nota nog niet  uitgebracht. Tijdens een door de Vrienden geïnitieerde bijeenkomst ( 20 sept 2018) werd duidelijk dat deze nota pas medio april 2019 uitkomt en naar verwachting tesamen met een nota van Drijver & Partners. Ook werd duidelijk dat de herontwikkeling van de W’haven mede hierdoor stagneert en de plannen van een hernieuwd zwembad in een MFC eveneens.
- De plannen voor een Getijdenpark werden op 6 november 2018 tijdens een bewonersbijeenkomst en KBG bijeenkomst toegelicht, besproken en vastgesteld. Vanaf april 2019 vindt de uitvoering plaats, aardoor het buitenterrein van het zwembad op de schop gaat. Het oude parkeerterrein wordt vernieuwd en schuift op naar het zwembad. Het oude buitenbadje verdwijnt.
- Op 13 november 2018 werd unaniem een motie aanvaard : elk kind leert zwemmen. Al eerder, 3 juli 2018, was een motie met een kleine meerderheid aangenomen dat de gemeente onderzoek moet verrichten welke leerlingen van scholen nog geen diploma hebben. VVZZ vond het onderzoek onvolledig en het percentage kinderen zonder zwemdiploma erg hoog. In november 2018 startte obs de Taaltuin op eigen initiatief met een maatwerkoplossing dat van invloed en belangrijk is voor de verdere initiatieven. De gemeente gaat meer doen ( oa faciliteren)  dan oorspronkelijk werd aangekondigd in de brief van 24 oktober aan de gemeenteraad.  
- De Vrienden van Zwembad Zuid waren zeer content met deze ontwikkeling. Voortaan wordt niet meer gesproken over de oude vorm van schoolzwemmen maar komen zwemvaardigheid en plezier in zwemmen voorop te staan. De lancering van het VVZZ idee in 2013 heeft in november 2018 vaste en bestuurlijke vorm aangenomen.
- Omdat de VVZZ hoorde dat Southbeach ( sportstimuleringsevenement) voortaan begin juli wordt gehouden is aansluiting en samenwerking gezocht met de Paula Kooper sport-en speldag, dat ook begin juli wordt gehouden. Door snel te handelen en het mooie weer slaagde de opzet en hebben drie scholen ingeschreven op drie verschillende dagen voor het onderdeel zwemmen in zwembad Zuid. Optsiport zorgde voor een zwemprogramma in goede samenwerking met de SRB. Vrijwilligers van de VVZZ zorgden voor de ondersteunende functie en de officiële opening van beide activiteiten vond plaats in aanwezigheid van de kersverse sportwethouder op het buitenterrein van het Zwembad. Ca 320 leerlingen ( Willibrordusschool, de Wieken, Kleurrijk)  namen deel aan het zwemprogramma. Opvallend hoog was weer het aantal leerlingen zonder zwemdiploma. Met de schoonheidsfoutjes in het achterhoofd wordt de samenwerking volgend jaar voortgezet. Zij het dat het buitenterrein vanwege herinrichting niet beschikbaar is. Mogelijk dat naast het zwemmen de Zeekadetten meedoen en samenwerking met de SRB weer tot mooie dingen leidt.
- In oktober, november en december  2018 heeft de VVZZ nog duidelijker onder de aandacht gebracht dat ze gaan voor een MFC met zwembad en horecafunctie. Hiervoor wordt een breder draagvlak gecreëerd om het concept basisplan verder op te bouwen in te vullen. Een brief met daarin beleids- en organisatorische voorstellen werd geconcipieerd.
- De verjonging van het bestuur wordt verder doorgezet teneinde continuïteit van de gestelde doelen te waarborgen.
- Op 11 januari 2019 is er een Vrijwilligersbijeenkomst gepland. Corrie Verdam en Leida v Grootveld doen een bestuurlijk stapje terug. Tomas Verver en Jannie Strik nemen hun plaats in. Het was een geslaagde avond. Er werd gekookt door de Stichting J&S, een heerlijke maaltijd waar ook kids-koks aan meewerkten.
- In december gingen de voorzitter langs instellingen, organisaties, gebruikers van zwembad zuid, traden in contact met een aantal politieke partijen en ondernemersvertegenwoordiging, en wijkvertegenwoordiging en samenwerkingspartners  om te werken aan een draagvlak voor een burgerinitiatief. Er was al wat langer een adviesgoep, waarmee we op 24 november een overleg zijn gestart. Op 6 februari kwam het overlegplatform met ca 25 mensen bij elkaar. Op 7 februari 2019 ging een brief naar de gemeenteraad, het college , de fracties en pers  met daarin een toelichting op het Burgerinitiatief. Rond 19 februari werd een extra Stadserf toegezegd. In februari kreeg ons initiatief in de media veel aandacht oa het Nieuwe Stadsblad, het AD en Schie TV.
- Op 7 maart 2019 besloot het bestuur en de adviesgroep in contact te treden met het Fonds  Schiedam Vlaardingen. Albert Bons, Mari Dingenouts en Fenny de Graaf hebben op 18 maart een gesprek met directeur J. Massaar. Het gesprek levert nog niet op wat we ervan verwacht hadden.

8 maart 2019/MD

-    In een op 26 maart ontvangen document is een factsheet van de GGD opgenomen. In deze factsheet is informatie opgenomen afkomstig van een enquête onder de ouders van de jongste kinderen in Schiedam. Hierin zijn diverse onderwerpen waaronder gezondheid en bewegen opgenomen.
De informatie bevestigt de bewegingsachterstand in oude wijken. Ook werd duidelijk uit stukken van andere gemeenten dat sportlokaties dicht in de buurt moeten zijn of komen van wijken en buurten om zo deelname aan sport en bewegen te bewerkstelligen en bewegingsachterstand verder te voorkomen.
- Monitor Gezondheid, Bewegen en Sport Schiedam:
Dit gemeentelijk onderzoek zal in april vastgesteld worden. Zodra deze monitor openbaar is, zal ik ook die informatie delen. Hierin is door het Kenniscentrum MVS juist de volwassen bevolking van Schiedam bevraagd. Bij navraag blijkt dat deze nog niet openbaar is. Het vermoeden bestaat dat er wel vanuit de resultaten gewerkt omdat in september naar buiten werd gebracht dat Huisartsenpraktijken Damzicht, Centrum Huisartsen, de Havenbogen en Bhogal-Statham starten met Bewegen op Recept. Patiënten met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten krijgen via een verwijzing vanuit de gezondheidszorg de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding te bewegen en te sporten
- Medio maart wordt afgesproken met Optisport, de Vrienden en Southbeach dat in 2019 zwemmen onderdeel is van het programma begin juli. Southbeach neemt de coördinatie in handen. De drie scholen Kleurrijk, Willibrordus en Bernardus schrijven in. Er komen ca 325 leerlingen langs om “zweminstructie “ te krijgen door de SRB. Geslaagde dagen derhalve. De Vrienden waren gastheer dwz zij ontvingen de leerlingen en begeleiders.
- Op maandag 8 april verzorgde de Vrienden ( Mari Dingenouts) een presentatie in het wijkoverleg Zuid over de stand van zaken mbt het burgerinitiatief MFC ten overstaan van ca 40 aanwezigen.
- Op 7 februari stuurden we namens de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid een brief aan de gemeenteraad en het college van Schiedam. In deze brief licht u de visie van de stichting op de toekomst van Zwembad zuid toe en verzoekt u dit idee toe te kunnen lichten op een Stadserf bijeenkomst. Ook verzoekt u tijdens deze bijeenkomst de onderzoeken van het Mulier Instituut en Drijver & Partners te laten presenteren. Sinds het verzenden van deze brief heeft u met diverse medewerkers van de gemeente gesproken. U heeft echter nog geen formele reactie ontvangen op uw verzoek. Dit bericht kunt u zien als antwoord op uw brief. Er werd toegezegd dat we wel in een Stadserf gelegenheid kregen, maar de gevraagde doch toegezegde onderzoeken oa van Mulier niet behandeld werden. Teleurstellend dus.
- Brief 25 april 2019 gemeente Schiedam. Met deze brief willen wij u informeren over de wijze waarop we samen met belanghebbenden en met u tot deze kaders willen komen, zoals aan u toegezegd in de raadscommissie van 6 november 2018 jongstleden. De eerste stap is het opstellen van een startnotitie waarin de bouwstenen, de thema’s en dilemma’s, het participatieproces met belanghebbenden en de financiële uitgangspunten worden beschreven.( December 2019) Deze startnotitie dient als basis voor de gesprekken met belanghebbenden. Met hen wordt de verdere en concretere invulling van de kaders besproken. Hieruit volgt de uiteindelijke kadernota sportaccommodaties.(voorjaar 2020)
- Eind april ontvangen we ook via de griffie de onderzoeksrapporten van Drijver en van Mulier. Een aantal cruciale punten ontbreken.
- Op 9 mei heeft een gesprek plaatsgevonden met sportwethouder Minhas en 2 ambtenaren. De enige handreiking was een mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor eventuele  uitgaven tot max. € 2000,-- een tegenvallende handreiking. Samenwerking zoals gevraagd en in de beleidsnota Open Communicatie is vermeld en ook in de nieuwe handreiking Samenwerking staat, ontbreken helemaal.  
- Op 14 mei werd tijdens Stadserf een presentatie verzorgd door Mari Dingenouts, secretaris van de VVZZ Voorbereid met Tomas Verver. Er werd een toelichting gegeven op het Burgeriniatief en de stand van zaken.  Er waren ca 40 mensen aanwezig waaronder een redelijk aantal raadsleden. Na afloop werd een drijfplank met een betekenisvolle spreuk overhandigd aan de voorzitter van de Stadserf. Doel was om raadsleden tussentijds te informeren over de vordering in de voortgang van het proces en de uitgangspunten van het doel. Duidelijk werd gemaakt dat er met name in de oude wijken een behoorlijk bewegingsachterstand is bij jong en oud en dat volgens de GGD ( 2018) bewegen onderdeel moet zijn/worden van het dagelijks leven. Het aanstellen van bewegingscoaches is een goede zaak, het lijkt op invulling van het stimuleringsbeleid, dat er niet was en waarom gevraagd is omdat dat ook niet vermeld was in de onderzoeken.
- Per 1 juni 2019 is het secretariaatschap van Mari Dingenouts overgedragen aan Catelijne de Groot. Tevens heeft hij zijn werkzaamheden mbt het Burgerinitiatief MFC overgedragen aan de werkgroep/projectgroep MFC. Hij blijft adviseur van deze groep.
- Op 13 juni heeft voor het eerst met het bestuur, de nieuwe secretaris en de werkgroep een vergadering plaatsgevonden, waarin eea bekrachtigd is. In deze vergadering werd ook besproken over de verder uit te stippelen weg. Alle belangrijke zaken heeft de vm secretaris op papier gezet en toegestuurd/uitgereikt, hiermee kunnen betrokkenen mee uit de voeten de komende tijd. Oa Eerste aanzet voor een duurzaam sportcentrum met zwembad,  te ondernemen acties Projectgroep, , financiering – investeringen en exploitatie, Communicatie, belangrijke uitgangspunten realisering MFC, belangaansluiting Volkspark, parkeerruimte, belangrijke aandachtspunten. rijke aanknopingspunten, buitenterrein zwembad, Op 27 juni vergaderde het bestuur en de aanwezigen van de project. Mari reikte hierbij de uitgewerkte belangrijkste adviezen uit om de weg na de vakantie oa mee in te vullen. Per juni bestaat het bestuur uit Albert Bons, voorzitter, Catelijne de Groot, secretaris, Peter Paul Stol, penningmeester, leden Jannie Strik, John Maasakker, Tomas Verver. De werkgroep : Albert Bons, voorzitter, Catelijne de Groot secretaris, Jos Poolman, Guus van de Water, Henk Lamphen en Fenny de Graaf, Mari Dingenouts adviseur. Na de vakantie in september is de groep bij elkaar geweest om afspraken te maken over de voortgang. De Denktank, Vrijwilligers, Donateurs, gebruikers, bedrijven, gebruikers en belangstellenden worden betrokken om hun zegje te doen. Het bestuur OVHavens is bereid mee te denken, zo is bevestigd.
- Op 5 september is de officiële start gemaakt voor de aanleg van het Getijdenpark Wilhelminahaven. In dit project, dat medio april 2020 gereed is worden de hekken van Zwembad Zuid weggehaald en de bossages uitgedund, de parkeerruimte verplaatst en een promenade die haven en stad verbindt aangelegd.  De inrichting van het open buitenterrein komt ook aan de orde.
- Op 10 oktober wordt de Dag van de Duurzaamheid gehouden ’s avonds in wijkcentrum de Erker. Het verduurzamen van Zwembad Zuid behoort tot een van de workshops die bezocht kan worden. G1000 begeleidt de avond en ondersteunt de Vriendenstichting, ze maken deel uit van de Denktank en hebben plaatsgenomen in de werkgroep.
- Ook dit jaar hebben publicaties, redactionele artikelen de weg gevonden in de media, facebook, website, Gorzette, Bewonersbladen West en Oost.
- In 2018 en 2019 zijn de donateurs niet aangeschreven door de penningmeester. Hierdoor zijn de ontvangsten achter gebleven bij de verwachting. Een aantal donateurs hebben uit eigener beweging hun donatie overgemaakt.
- Op maandag 18 november werd er in de Foyer van het Theater ad Schie een avond gehouden onder de titel Lekker Bezig. Tijdens deze avond bekijken we wat er sinds de opmaak van het uitvoeringsprogramma (2016) is gerealiseerd en gaan we nader met elkaar in op welke kansen er nog liggen. Wij horen wij graag waar behoefte aan is en in welke vorm. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het aantrekken en behouden van vrijwilligers, de zichtbaarheid en het overzicht van het sportaanbod en mogelijke samenwerkingen in de stad. Tijdens die avond is ook onze intentie voor een MFC et hernieuwd zwembad onder onder de aandacht gebracht. Benadrukt dat ook de oude wijken behoefte hebben aan goede sportvoorzieningen dichter bij huis. Behoefte om meer wijkgerichter te gaan werken. Zodat sportstimulering beter kan werken. Sportstimulering kent in de oude wijken een achterstand. De leemte door het wegtrekken van sportverenigingen uit de wijken is nauwelijks opgevuld. Beweeg en sportcoaches zijn actief om de inhaalslag te maken en structuur aan te brengen in de wijken en programma’s vast te stellen. Samenwerking in de wijken van welzijns en sport-beweegorganisaties dient gestimuleerd en aangestuurd te worden. In de oude wijken is Bewegen op recept ingevoerd. Samenwerking met huisartsen en gezondheidsorganisaties is na 1,5 jaar in noord pas ingevoerd.
- Op 18 november heeft de secretaris bestuur, projectgroep en Denktank geïnformeerd, stukken gestuurd mbt de Lekker Bezig Avond, het verslag van  het gesprek tussen Albert Bons, Mari Dingenouts, Catelijne de Groot, St. Vrienden van Zwembad Zuid met Cees Roos, Erik Trommel, Manager sportzaken gem. Schiedam over het project en de voortgang en de stagnatie, het toezenden van een monitor Sport, bewegen en Gezondheid gemeente Schiedam. Zie verder het verslag.
- Gedurende het jaar 2019 heeft de lokale media veel aandacht gegeven aan onze initiatieven en activiteiten. Hierbij werd vaak gebruikt gemaakt van de tekst die in het rapport van het Mulier Instituut is opgenomen. ( interview DB januari 2018)
Eind november 2019 zette Mari Dingenouts een punt achter zijn werkzaamheden voor de Vriendenstichting en zijn 58 jarige (bestuurlijke) Vrijwilligersloopbaan. De Schiedamse media en wijkbladen in Oost, West en Zuid  besteedden hieraan veel aandacht. De meest betrokkenen werd geïnformeerd. Alle informatie was overgedragen aan de nieuwe secretaris en de voorzitter, die verder verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van het proces voor een MFC met hernieuwd zwembad.  Als dat nodig is kunnen e altijd een beroep op hem doen.
- In december werd in de raadscommissie een startnotitie van de gemeente vastgesteld en op 17 december in de raad als A stuk opgevoerd. Begin 2020 wordt er met belanghebbenden gesproken om tot een gemeentelijke Kadernota te komen oa over binnen en buitensportaccommodaties voor de toekomst mede op grond van de behoefte. Het MFC met hernieuwd zwembad maakt hiervan onderdeel uit.

Mari Dingenouts, 17 december 2019
Op de website van de St. Vrienden van Zwembad Zuid is ook een artikel opgenomen over de geschiedenis van het zwemmen met een aansluitend verhaal van het zwemmen en baden in Schiedam
ACTIECOMITÉ RED ZWEMBAD ZUID
STICHTING VRIENDEN VAN ZWEMBAD ZUID


Het actiecomité zette zich in voor het behoud van Zwembad Zuid. De gemeente wilde bezuinigingen en het bad sluiten. Het comité, opgericht door de bewonersverenigingen Zuid, Oost, West en Centrum, stopte heel veel tijd en energie in het behoud van het zwembad Zuid onder andere door gebruikers van het bad te mobiliseren, in gesprek te gaan met politieke partijen en de onafhankelijke adviseur van de gemeente. De laatste concludeerde een aantal opties. Duidelijk werd dat Schiedam een tekort aan Zwemwater had. Het comité verrichtte een eigen onderzoek en maakte een doortimmerd rapport, dat concludeerde een goedkopere renovatieoplossing voor het zwembad.

De goede rapportages kenden onderbouwde rapportages met financiële en technische kaders.

Het zorgvuldige (beïnvloedings)proces met goede rapportages en publikaties kreeg steeds breder waardering en leidde tot een samenwerkingsverband met zoveel partijen dat er van een unicum sprake was.

Het doel van het Actiecomité was het het openhouden van Zwembad Zuid, omdat er in Schiedam te weinig Zwemwater is, zwembad zuid hard nodig is voor schoolzwemmen, instructiezwemmen en recreatief zwemmen, vorm geven aan het gemeentelijk sportbeleid ( sporten en bewegen voor  jong en oud). Bij het behalen van het eerste doel, treed het tweede doel in werking, Actief zijn om in samenwerking met bedrijfsleven, sponsors, gebruikers, Schiedammers, fondsen enz. een (financiële ) bijdrage te leveren om zwembad Zuid een goed toekomstperspectief te bieden van tenminste 10 jaar. Zo nodig en mogelijk met welness- en horecafunctie.

Om te te kunnen realiseren/effectueren is door het Actiecomité ( lees de 4 betreffende bewonersverenigingen) de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid opgericht. De statuten zijn de notaris gepasseerd en is de stichting ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Ook hebben met de gemeente c.q. De Dienst Sport en Recreatie afstemmende afspraken gemaakt, die navolging hebben.

Tijdens de periode van het Actiecomité bereikte het comité de gebruikers,  van het zwembad ca 90.000 per jaar, de 4 wijken en de rest van Schiedam, personeel en vele individuele sympathisanten Velen spraken in tijdens de behandeling in de betreffende raadscommissie.

Tijdens de periode van de Vriendenstichting wil het bestuur een nog breder bereik met daarbij het bedrijfsleven, fondsen, sponsors en maatschappelijke instellingen.
De jury die de lokale innovatieprijs toekende hanteerde als leidraad de criteria : vernieuwing, nieuwe aanpak en samenwerkingpartners.
Vernieuwing omvatte een initiatief van vier bewonersverenigingen, dat leidde tijdens de georganiseerde bewonersavond tot oprichting van het actiecomité Red Zwembad ( zwembadzuidmoetopenblijven). In het comité namen plaats : vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, vertegenwoordigers namens de gebruikers van het zwembad ( groot aantal doelgroepen) in dit geval werd het een vertegenwoordiger van de Schiedamse Reddingsbrigade,
twee oud-personeelsleden (vertegenwoodigers indirect van het personeel), oud-raadslid en bewoner van Schiedam zuid als adviseur, op ad hoc basis vertegenwoordigers van politieke partijen.

Het Actiecomité ging zelf op onderzoek uit, bracht een bezoek aan het zwembad, schouwde, praatte met het Onafhankelijke Bureau van de gemeente,  sprak in tijdens vergaderingen van de gemeenteraad, bracht zelf een rapport uit over de gang van zaken en een technisch-tegenrapport ter vervanging van een van de opties genoemd in het onafhankelijk onderzoek. Hierin werd duiudelijk gemaakt dat het opknappen van het bad aanmerkelijk goedkoper kan dan de gemeente voorschotelde en het bad dan tenminste 10 jaar mee kan.

Geleidelijk aan werd een grote meerderheid van de gemeenteraad overtuigd dat zwemnbad Zuid moet en kan openblijven. Dat leidde uiteindelijk begin juli 2011 tot een uitvoerige motie, die 26 van de 35 raadsleden overtuigde en zwembad zuid openhield.
Het hele proces is met alle documenten en publiciteit door het het actiecomité vervat in een website die de naam www.zwembadzuidmoetopenblijven.nl meekreeg. Voor alle verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar deze website.
Het Actiecomité is in oktober 2011 opgeheven, gelijktijdig is de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid opgericht. In het bestuur hebben leden van het actiecomité zitting genomen.
De Statuten zijn inmiddels de notaris gepasseerd. De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Goede samenwerking met Optisport

Mede door de samenwerking met Optisport heeft Zwembadzuid een geweldige impuls gekregen. Vele activiteiten worden in het zwembad  door Optisport gefaciliteerd.
Optisport is exploitant van ongeveer 350 sportaccommodaties verspreid over Nederland en België.
“Optisport brengt graag mensen in beweging in al haar sport accommodaties, topsporters inspireren  onze bezoekers om vaker te gaan zwemmen."

De zwembond KNZB en het exploitatiebedrijf Optisport gaan in 2017 en 2018 intensiever samenwerken en ondertekenden daartoe op 22 december een overeenkomst. De belangrijkste doelen voor deze samenwerking zijn verbetering van het accommodatiegebruik en het beter bereiken van de leden van de zwemverenigingen.
Zeg nou zelf zoveel plezier dat de mensen ervaren in Zwembadzuid.
Dat is 100% de bedoeling geweest van de stichting VriendenVanZwembadZuid.

Maar klaar is het nog niet nu verder in de toekomst er komen nog moeilijke tijden aan om ons zwembad weer klaar te maken in de nieuwe aangekondigde ontwikkelingsplannen.

Hieronder een kort stukje over over het zwembadzuid.
 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu