Geschiedenis - zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis


Stichting Vrienden van Zwembad Zuid           

Belangrijke data en activiteiten vanaf Actiegroep

Zwembad Zuid moet open blijven, tot op heden.
• 15 oktober 2010 Het personeel van Zwembad Zuid wordt officieel door de gemeente op de hoogte gebracht dat Zwembad Zuid haar deuren moet sluiten.
• 23 oktober 2010 de voorzitters van de BVSZ en de BVSW verklaren in een interview bij Radio Schiedam dat de strijd wordt aangegaan om Zwembad Zuid open te houden. Donna Craane vertelde daarna een website te openen mede voor het tekenen van een petitie en reactie te kunnen melden op een forum.
• Op 27 oktober 2010 wordt in het Verenigingsgebouw van de BVSZ een bijenkomst gehouden voor bewoners, gebruikers van Zwembad Zuid, politici en belangstellenden met het doel een Actiecomité te vormen om Zwembad Zuid open te houden.
• De reacties uit alle geledingen waren overweldigend ook vanuit de scholen.
• Op 2 november 2010 werd er ingesproken in de bomvolle Raadszaal tijdens een commissievergadering. 8 sprekers deden hun betoog, 400 handtekeningen werden overhandigd door leerlingen van 3 scholen Bernardus, Willibrordus en Gravin Aleida. Ook de honderden petitiehandtekeningen werden overhandigd.
• 3 februari 2011 in de kerngroep van het Actiecomité wordt afgesproken hoe het rapport eruit moet gaan zien : een algemeen gedeelte en een technisch gedeelte met aanbevelingen.
• 7 maart 2011 persconferentie in de serre van zwembad zuid, raadscommissievergadering in de avond, presentatie en toelichting rapport Zwembadzuidmoetopenblijven.   
• Raadsvergaderingen 21 april 2011 en 30 juni 2011  Bespreekt Zwembad Zuid. Meerderheid stemt op 30 juni in met het openhouden van het zwembad en geeft opdracht aan het college met een voorstel te komen om het zwembad te renoveren, zodat het bad tenminste 10 jaar open kan blijven . Alle toekomstscenario’s voorleggen.   
• 26 juni 2011 Tijdens de Maasboulevardfeesten wordt aan het Actiecomité de lokale vrijwilligers-innovatieaward toegekend en uitgereikt.   
• 17 oktober 2011 Officiële inschrijvingsdatum Kamer van Koophandel Stichting Vrienden van Zwembad Zuid. Oprichters 4 Bewonersverenigingen : Zuid, West, Oost en Centrum
• 26 oktober 2011 Actiecomité Red Zwembad Zuid houdt op te bestaan
• 19 november 2011 Officiële presentatie Vriendenstichting, onthulling huisstijl in de zaal van de BVSZ. Slotbijeenkomst Actiecomité en participanten.
• 7 december 2011 Landelijke verkiezingen LBP (vrijwilligers) Award in het de la Mar Theater te Amsterdam met inschrijving van het Innovatieve project Zwembad Zuid open te houden.
Geen prijs wel een eervol Certificaat uitgereikt door een Minister.
• 4 juni 2012 Zeer gewaardeerde bestuurslid Els Klepke na een kort ziekbed overleden
• 6 oktober 2012 De gemeenteraad van Schiedam bezoekt Zwembad Zuid en bekijkt de resultaten van de noodzakelijke renovatie. Een geschenk van de Vrienden gemaakt door kunstenaar Harr Wiegman wordt die ochtend nabij het ondiepe bad officieel onthuld.     
• November 2012. Plan van Aanpak Vriendenstichting met 8 items, hoofddoel : het instand houden van het Zwembad Zuid met 9 subdoelen
• 16 november 2012 brief van de gemeente aan ouders/verzorgers dat er per 1 januari 2013 bezuinigd gaat worden op schoolzwemmen en dat dan stopt. Uitsluitend de ouders worden verantwoordelijk gesteld voor het behalen van zwemdiploma’s. De Vriendenstichting en velen voelen zich door dit besluit overvallen, tijdens het nog doorlopende schooljaar
• In januari 2013 werd de Rode Molenprijs in ontvangst genomen, een waarderingsprijs voor de maatschappelijke inzet toegekend door de Schiedamse SP.
• Gemeenteraad besloot in maart 2013 beheer en exploitatie van oa de zwembaden voortaan uit te besteden aan een deskundige marktpartij.
• Op 2 april 2013 werd ism studenten van de Haagsche School en ZVVS een waterpoloclinic gehouden in zwembad Zuid   
• In die periode hebben gesprekken plaatsgevonden om samen te gaan werken met de ZVVS en de Schiedamse Watervrienden.
• 16 april 2013 Persbericht Vriendenstichting : met nieuwe exploitant meer kansen voor zwembad zuid  
• In juli, augustus, september 2013 werd zwembad zuid gerenoveerd.
• Op 17 juli 2013 werd de exploitatie oa van zwembad zuid gegund aan Optisport Exploitatie.
• Op 26 september 2013 vond de heropening plaats van het zwembad. De woordvoerder van de Vriendenstiching pleit in zijn toespraak voor het nog meer stimuleren van zwemlessen en het laten behalen van leerlingen van een of meerdere diploma’s voordat ze de basisschool verlaten, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, scholen, gemeente.     
• Op 5 oktober 2013 organiseerde de Vrienden een open huis en werd haar geschenk onthuld, vervaardigd door leerlingen van de toenmalige Gorzenschool.
• Op 29 november 2013 namen we de Complimententaart van Groen Links in ontvangst.
• Op 1 januari 2014 kwam de exploitatie en het beheer in handen van Optisport. De omschakeling nam lange tijd in beslag, de bezuinigingen die daarmee gepaard gingen hadden invloed op de bezoekersaantallen.  Vooral door het wegvallen van schoolzwemmen.
• In 2014 werd het mogelijk op zaterdag zwemlessen te volgen.
• In 2014 ging ANBO gebruik maken van het zwembad. ( Naam is nu Soos Blauwhuis)
• Komkids ging zich bezighouden met naschoolse opvang in het zwembad
• 24 mei 2015 Zeer gewaardeerde bestuurslid Paula Kooper overleden. Vanwege haar verdiensten voor de zwemsport en de zwembaden wordt de door haar geïnitieerde Sport- en Speeldag  voor leerlingen van de Schiedamse basisscholen naar haar vernoemd. Op 7 juli 2015 en op 21 juni 2016 werden deze gehouden en georganiseerd door de Vrienden en Optisport ism een aantal participanten en drie basisscholen.
• In de afgelopen 5 jaar heeft het bestuur van de Vriendenstichting zich ingezet voor :
- Bevordering van de zwemlessen, alternatief voor het afschaffen van schoolzwemmen
- Uitbreiden openingstijden
- Discozwemmen en bedrijvenzwemmen
- Schoolzwemwedstrijden
- Paasactiviteiten (2015 en 2016 georganiseerd)
- Wijksportstimulering waaronder zwemmen
- Speeldernis buitenruimte
- Beter buitenbad
- Verbeteren kantinefaciliteiten
- Public Relations voor Vrienden en Zwembad, werving Vrienden
- Verbeteren communicatie met donateurs, gebruikers en sympathisanten zwembad
- Herontwikkeling van de Wilhelminahaven in combinatie met een “hernieuwd”zwembad ingebed in een multifunctioneel gebouw
- Onderzoek naar leerlingen vanaf groep 4 zonder zwemdiploma, waarvan sommigen met ouders met een laag inkomen.
- In samenwerking met Optisport aantal bezoekers op een hoger plan brengen ( van 38.0000 naar 44.000 ) met gebruikmaking van de nieuwe moderne media
- Meer vrijwilligers betrekken bij de activiteiten in het zwembad
- Verder stimuleren zwemmen (sport en bewegen) voor jong en oud
- Werving van donateurs.
- De VVZZ participeerde vanaf eind 2015 in de bijeenkomsten en het overleg met de gemeente en deelnemers inzake de ontwikkelingen van en rond het Havengebied. Apart werd deelgenomen in de Klankbordgroep Wilhelminahaven Getijdenpark met oa de Rijkswaterstaat (RWS). Gesproken werd oa over de aanleg van de NatuurVriendelijkeOevers(NVO), de recreatieve ontwikkeling en inrichting  van de kom aansluitend op het buitenterrein van het Zwembad. De aanleg van een drijvend zwembad in de W’haven vond men geen goed idee. Beter is aan te sluiten op de huidige bebouwing. ( Zie visie havens P21 onder A)
- Op 16 oktober 2016 werd het 100 jarig bestaan gevierd van de Wilhelminahaven en het 5 jarig bestaan van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid tijdens een gezamenlijk feestelijke programma in en rond het zwembad en op de kom van de Wilhelminahaven. In de serre van het zwembad en op de kade waren exposities ingericht.

September 2016/MD
Actualisering  3/12-2018
- Regelmatig zijn er ivm de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en de havens van Schiedam bijeenkomsten gehouden waarbij schetsontwerpen en planideeën op tafel kwamen oa over een “Hernieuwd Zwembad”. Een aansluitende natuur. Op 28 juni 2017 werd een feestelijke bijeenkomst gehouden ivm de ondertekening van een NVO ontwerp. Het gebied wordt aantrekkelijker voor bewoners en haven, en dient als schakel tussen havens en stad. Zo ook het toekomstig Multifunctioneel Sport – Ontmoetingscentrum ( MFC)
- Op 23 oktober 2017 werd een extra Stadserf gehouden ivm de beoogde bomenkap Westfranklandsedijk ivm de aanleg van een breed fietspad en voetpad. De Vrienden van Zwembad Zuid spraken ook in en stelde een oplossing voor die uiteindelijk in goede aarde viel. De aansluiting NVO en dit gebied kreeg daardoor een hogere natuurwaarde. De weg met rotonde en fietspad is verbeterd.
- Op 1 november 2017 werd de dag na de bijzondere bijeenkomst bij Gusto MSC met 177 deelnemers een mailbrief gestuurd met bijlage naar de gemeenteraad en het college via de griffie met een plan en suggesties en een toelichting om het gebied bij de kom en rond zwembad Zuid aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor bewoners en bedrijven.
- In verband met de Gemeenteraadsverkiezingen werden ook alle politieke partijen hierover tijdig geïnformeerd ivm het opnemen en uitbrengen van/in een VKP.
- Dat geldt ook voor het onder de aandacht brengen van het herinvoeren van schoolzwemmen met als VVZZ statement elk kind een zwemdiploma als het de basisschool verlaat,  Het werd een verkiezingsitem waaraan veel publicitaire aandacht werd besteed.
- Begin januari 2018 werd een interview gehouden met het DB van de Vrienden door het Mulierinstituut dit ivm een uit te brengen nota io van de Gemeente. ( onderzoek naar zwemwater, ideeën van de VVZZ, toekomst zwembad Zuid) ) In november 2018 was deze nota nog niet  uitgebracht. Tijdens een door de Vrienden geïnitieerde bijeenkomst ( 20 sept 2018) werd duidelijk dat deze nota pas medio april 2019 uitkomt en naar verwachting tesamen met een nota van Drijver & Partners. Ook werd duidelijk dat de herontwikkeling van de W’haven mede hierdoor stagneert en de plannen van een hernieuwd zwembad in een MFC eveneens.
- De plannen voor een Getijdenpark werden op 6 november 2018 tijdens een bewonersbijeenkomst en KBG bijeenkomst toegelicht, besproken en vastgesteld. Vanaf april 2019 vindt de uitvoering plaats, aardoor het buitenterrein van het zwembad op de schop gaat. Het oude parkeerterrein wordt vernieuwd en schuift op naar het zwembad. Het oude buitenbadje verdwijnt.
- Op 13 november 2018 werd unaniem een motie aanvaard : elk kind leert zwemmen. Al eerder, 3 juli 2018, was een motie met een kleine meerderheid aangenomen dat de gemeente onderzoek moet verrichten welke leerlingen van scholen nog geen diploma hebben. VVZZ vond het onderzoek onvolledig en het percentage kinderen zonder zwemdiploma erg hoog. In november 2018 startte obs de Taaltuin op eigen initiatief met een maatwerkoplossing dat van invloed en belangrijk is voor de verdere initiatieven. De gemeente gaat meer doen ( oa faciliteren)  dan oorspronkelijk werd aangekondigd in de brief van 24 oktober aan de gemeenteraad.  
- De Vrienden van Zwembad Zuid waren zeer content met deze ontwikkeling. Voortaan wordt niet meer gesproken over de oude vorm van schoolzwemmen maar komen zwemvaardigheid en plezier in zwemmen voorop te staan. De lancering van het VVZZ idee in 2013 heeft in november 2018 vaste en bestuurlijke vorm aangenomen.
- Omdat de VVZZ hoorde dat Southbeach ( sportstimuleringsevenement) voortaan begin juli wordt gehouden is aansluiting en samenwerking gezocht met de Paula Kooper sport-en speldag, dat ook begin juli wordt gehouden. Door snel te handelen en het mooie weer slaagde de opzet en hebben drie scholen ingeschreven op drie verschillende dagen voor het onderdeel zwemmen in zwembad Zuid. Optsiport zorgde voor een zwemprogramma in goede samenwerking met de SRB. Vrijwilligers van de VVZZ zorgden voor de ondersteunende functie en de officiële opening van beide activiteiten vond plaats in aanwezigheid van de kersverse sportwethouder op het buitenterrein van het Zwembad. Ca 320 leerlingen ( Willibrordusschool, de Wieken, Kleurrijk)  namen deel aan het zwemprogramma. Opvallend hoog was weer het aantal leerlingen zonder zwemdiploma. Met de schoonheidsfoutjes in het achterhoofd wordt de samenwerking volgend jaar voortgezet. Zij het dat het buitenterrein vanwege herinrichting niet beschikbaar is. Mogelijk dat naast het zwemmen de Zeekadetten meedoen en samenwerking met de SRB weer tot mooie dingen leidt.
- In oktober, november en december  2018 heeft de VVZZ nog duidelijker onder de aandacht gebracht dat ze gaan voor een MFC met zwembad en horecafunctie. Hiervoor wordt een breder draagvlak gecreëerd om het concept basisplan verder op te bouwen in te vullen. Een brief met daarin beleids- en organisatorische voorstellen werd geconcipieerd.
- De verjonging van het bestuur wordt verder doorgezet teneinde continuïteit van de gestelde doelen te waarborgen.
- Op 11 januari 2019 is er een Vrijwilligersbijeenkomst gepland. Corrie Verdam en Leida v Grootveld doen een bestuurlijk stapje terug. Tomas Verver en Jannie Strik nemen hun plaats in. Het was een geslaagde avond. Er werd gekookt door de Stichting J&S, een heerlijke maaltijd waar ook kids-koks aan meewerkten.
- In december gingen de voorzitter langs instellingen, organisaties, gebruikers van zwembad zuid, traden in contact met een aantal politieke partijen en ondernemersvertegenwoordiging, en wijkvertegenwoordiging en samenwerkingspartners  om te werken aan een draagvlak voor een burgerinitiatief. Er was al wat langer een adviesgoep, waarmee we op 24 november een overleg zijn gestart. Op 6 februari kwam het overlegplatform met ca 25 mensen bij elkaar. Op 7 februari 2019 ging een brief naar de gemeenteraad, het college , de fracties en pers  met daarin een toelichting op het Burgerinitiatief. Rond 19 februari werd een extra Stadserf toegezegd. In februari kreeg ons initiatief in de media veel aandacht oa het Nieuwe Stadsblad, het AD en Schie TV.
- Op 7 maart 2019 besloot het bestuur en de adviesgroep in contact te treden met het Fonds  Schiedam Vlaardingen. Albert Bons, Mari Dingenouts en Fenny de Graaf hebben op 18 maart een gesprek met directeur J. Massaar.

8 maart 2019/MD


ACTIECOMITÉ RED ZWEMBAD ZUID
STICHTING VRIENDEN VAN ZWEMBAD ZUID


Het actiecomité zette zich in voor het behoud van Zwembad Zuid. De gemeente wilde bezuinigingen en het bad sluiten. Het comité, opgericht door de bewonersverenigingen Zuid, Oost, West en Centrum, stopte heel veel tijd en energie in het behoud van het zwembad Zuid onder andere door gebruikers van het bad te mobiliseren, in gesprek te gaan met politieke partijen en de onafhankelijke adviseur van de gemeente. De laatste concludeerde een aantal opties. Duidelijk werd dat Schiedam een tekort aan Zwemwater had. Het comité verrichtte een eigen onderzoek en maakte een doortimmerd rapport, dat concludeerde een goedkopere renovatieoplossing voor het zwembad.

De goede rapportages kenden onderbouwde rapportages met financiële en technische kaders.

Het zorgvuldige (beïnvloedings)proces met goede rapportages en publikaties kreeg steeds breder waardering en leidde tot een samenwerkingsverband met zoveel partijen dat er van een unicum sprake was.

Het doel van het Actiecomité was het het openhouden van Zwembad Zuid, omdat er in Schiedam te weinig Zwemwater is, zwembad zuid hard nodig is voor schoolzwemmen, instructiezwemmen en recreatief zwemmen, vorm geven aan het gemeentelijk sportbeleid ( sporten en bewegen voor  jong en oud). Bij het behalen van het eerste doel, treed het tweede doel in werking, Actief zijn om in samenwerking met bedrijfsleven, sponsors, gebruikers, Schiedammers, fondsen enz. een (financiële ) bijdrage te leveren om zwembad Zuid een goed toekomstperspectief te bieden van tenminste 10 jaar. Zo nodig en mogelijk met welness- en horecafunctie.

Om te te kunnen realiseren/effectueren is door het Actiecomité ( lees de 4 betreffende bewonersverenigingen) de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid opgericht. De statuten zijn de notaris gepasseerd en is de stichting ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Ook hebben met de gemeente c.q. De Dienst Sport en Recreatie afstemmende afspraken gemaakt, die navolging hebben.

Tijdens de periode van het Actiecomité bereikte het comité de gebruikers,  van het zwembad ca 90.000 per jaar, de 4 wijken en de rest van Schiedam, personeel en vele individuele sympathisanten Velen spraken in tijdens de behandeling in de betreffende raadscommissie.

Tijdens de periode van de Vriendenstichting wil het bestuur een nog breder bereik met daarbij het bedrijfsleven, fondsen, sponsors en maatschappelijke instellingen.
De jury die de lokale innovatieprijs toekende hanteerde als leidraad de criteria : vernieuwing, nieuwe aanpak en samenwerkingpartners.
Vernieuwing omvatte een initiatief van vier bewonersverenigingen, dat leidde tijdens de georganiseerde bewonersavond tot oprichting van het actiecomité Red Zwembad ( zwembadzuidmoetopenblijven). In het comité namen plaats : vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, vertegenwoordigers namens de gebruikers van het zwembad ( groot aantal doelgroepen) in dit geval werd het een vertegenwoordiger van de Schiedamse Reddingsbrigade,
twee oud-personeelsleden (vertegenwoodigers indirect van het personeel), oud-raadslid en bewoner van Schiedam zuid als adviseur, op ad hoc basis vertegenwoordigers van politieke partijen.

Het Actiecomité ging zelf op onderzoek uit, bracht een bezoek aan het zwembad, schouwde, praatte met het Onafhankelijke Bureau van de gemeente,  sprak in tijdens vergaderingen van de gemeenteraad, bracht zelf een rapport uit over de gang van zaken en een technisch-tegenrapport ter vervanging van een van de opties genoemd in het onafhankelijk onderzoek. Hierin werd duiudelijk gemaakt dat het opknappen van het bad aanmerkelijk goedkoper kan dan de gemeente voorschotelde en het bad dan tenminste 10 jaar mee kan.

Geleidelijk aan werd een grote meerderheid van de gemeenteraad overtuigd dat zwemnbad Zuid moet en kan openblijven. Dat leidde uiteindelijk begin juli 2011 tot een uitvoerige motie, die 26 van de 35 raadsleden overtuigde en zwembad zuid openhield.
Het hele proces is met alle documenten en publiciteit door het het actiecomité vervat in een website die de naam www.zwembadzuidmoetopenblijven.nl meekreeg. Voor alle verdere inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar deze website.
Het Actiecomité is in oktober 2011 opgeheven, gelijktijdig is de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid opgericht. In het bestuur hebben leden van het actiecomité zitting genomen.
De Statuten zijn inmiddels de notaris gepasseerd. De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Goede samenwerking met Optisport

Mede door de samenwerking met Optisport heeft Zwembadzuid een geweldige impuls gekregen. Vele activiteiten worden in het zwembad  door Optisport gefaciliteerd.
Optisport is exploitant van ongeveer 350 sportaccommodaties verspreid over Nederland en België.
“Optisport brengt graag mensen in beweging in al haar sport accommodaties, topsporters inspireren  onze bezoekers om vaker te gaan zwemmen."

De zwembond KNZB en het exploitatiebedrijf Optisport gaan in 2017 en 2018 intensiever samenwerken en ondertekenden daartoe op 22 december een overeenkomst. De belangrijkste doelen voor deze samenwerking zijn verbetering van het accommodatiegebruik en het beter bereiken van de leden van de zwemverenigingen.
Zeg nou zelf zoveel plezier dat de mensen ervaren in Zwembadzuid.
Dat is 100% de bedoeling geweest van de stichting VriendenVanZwembadZuid.

Maar klaar is het nog niet nu verder in de toekomst er komen nog moeilijke tijden aan om ons zwembad weer klaar te maken in de nieuwe aangekondigde ontwikkelingsplannen.

Hieronder een kort stukje over over het zwembadzuid.
 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu