Oevers Wilhelminahaven - zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Oevers WilhelminahavenProject natuur vriendelijke oever(NVO) WilhelminahavenDe herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving is gebaseerd op besluitvorming en ambities, waarbij vele instanties bij betrokken zijn. Hiervoor is ook geld beschikbaar gesteld. De investeringen komen oa ten goede aan de aanleg van de natuurvriendelijke oevers, ecologie, recreatie, cultuur en sport in en aan de Wilhelminahaven.

In het beschrijven en vaststellen van de thema’s tijdens de gehouden bijeenkomsten wordt gesproken bij Openbare ruimte  over het leggen van verbindingen, het maken van betekenisvolle plekken,het betekenisvol inrichten hiervan. De Kom van de Wilhelminahaven wordt hierbij genoemd. In het schetsboek Wilhelminahaven wordt dit verder uitgewerkt. Met als uitgangspunt dat de Rijkswaterstaat hier compensatie wil voor de ontwikkeling van de Maasvlakte II.

Met de ontwikkeling van de kom van de Wilhelminahaven ontstaat een kans om niet alleen de stad en de havens met elkaar te verbinden, maar ook de groengebieden, met een sfeer die past bij groene ruimte en rivier. Zo ontstaat een waardevolle plek voor alle Schiedammers, belangstellenden uit de omtrek, en voor medewerkers van de omliggende bedrijven in het havengebied. De kom moet goed bereikbaar zijn en worden voor de bewoners in de omliggende woongebieden.

Om het komgebied aantrekkelijk te maken moet het gezien en ontwikkeld worden als een stadsrand, met ligweiden, (beach)volleybal mogelijkheden, speelattributen, zo staat geschreven.  Zwembad zuid ligt nu weggestopt achter bosschages, het buitenbadje wordt niet meer gebruikt, de buitenruimte binnen de hekken af en toe. De plek van de kom en de ruimte rondom het zwembad bieden net zoals het zwembad zelf ( wedstrijd-instructiebad) vele kansen, net zoals de schepen van de Zeeverkenners en de Waterscouts. Er is al voorgesteld om getijde natuur als basis te introduceren, in combinatie met recreatieve en educatieve mogelijkheden in de vorm van struinpaden, vlonderpaden een strandje en ligweide. Ook vissers kunnen hier een goede plek krijgen. Zorg ook voor goede voorzieningen, openbare toiletten en een plek waar je iets kan eten en drinken.

In het verder uit te werken landschap kan “een hernieuwd” zwembad in combinatie met het  bestaande zwembad met additionele sport- en beweegvoorzieningen, mede dmv concentratie van versnipperde sportscholen uit de omliggende wijken een plek krijgen. Hierbij wordt vooral gedacht aan concentratie van fitness. Dit sportcentrum kan ook gebruikt worden door de omliggende (oude) wijken en de rest van de stad, maar ook door de werknemers uit het havengebied. Het strandje, huidige buitenruimte en wellicht een deel van het huidige parkeerterrein te gebruiken in combinatie met de zwem- en sportfaciliteiten en de watersportactiviteiten van de Zeekadetten en Waterscouts  voor evenementen. De  laatste 2 genoemde kunnen ook gebruik maken bij hun activiteiten van het zg landprogramma op de ligweide en eventuele strandje. In de kom kan mijn voorstel om een Speeldernis aan te leggen ingepast worden. In de Speeldernis voor kinderen kunnen met water en zand eb en vloed nagebootst worden in relatie tot de NVO zodat spelen en werkelijkheid dicht bij elkaar komen. Dit idee had het Actiecomité tot behoud van Zwembad Zuid destijds in haar notitie meegenomen, maar is toen geparkeerd. Aan de NVO projectgroep is de naam van roelcrul.nl genoemd die ervaring heeft in het ontwikkelen van dergelijke plannen. ( Zie zijn website).

Belangrijk is ook dat een deel van de buitenruimte van het Zwembad gebruikt kan worden voor evenementen zoals South Beach, ( vh Maasboulevardterrein) zodat deze activiteit uitgebreid kan worden met zwemmen en watersport in de Wilhelminahaven. Het buitenterrein dient in begin 2018 in orde gemaakt te worden, dwz het klein zwembadje weg, terrein egaliseren, hekken weg, open karakter maken in het verlengde van de natuurontwikkeling van de oevers van de Wilhelminahaven. In september 2018 kan South Beach dan gehouden worden op de punt en bij de kom van de Wilhelminahaven. In overweging wordt gegeven om het zandterrein voor beachvolley en voetbal permanent te maken.

Bij het aanleggen van dit evenemententerrein dient rekening gehouden te worden met de ruimte die nodig is voor een zwembadje aansluitend op het 25 meterbad waarvan het dak in de zomer open kan. De huidige serre kan daarin een rol blijven spelen, de horecavoorziening kan verplaatst worden naar de punt van de buitenruimte en de kom van de Wilhelminahaven. Op deze punt kan naast de horecavoorziening de uitkijktoren gebouwd worden die, als je eenmaal boven bent, stad en havens visueel verbindt. Bekeken moet wordt op welke wijze het “hernieuwde”zwembad ingepast gaat worden in het nieuw te vormen Multifunctioneel (sport)centrum. In dit centrum zal plaats komen om te vergaderen, goede kantoor- en receptievoorziengen voor de exploitant Optisport, een ruimte om leerlingen te ontvangen voor educatieve bijeenkomsten in relatie met bezoeken aan de

Zeekadetten en de bestaande rondvaarten door de havens. Bij de ontwikkeling en bouw wordt gedacht als voorbeeld te nemen de wijze waarop de St. Willibrordusschool in Zuid en de St. Jansschool in Oost is uitgebreid. Bij de laatste komen ook sportvoorzieningen. In de vorige notitie hebben we een voorbeeld gegeven van een multifunctioneel gebouw Alexanderhof in Rotterdam Alexander. Er is ook behoefte om een kijkje te gaan nemen bij een grotere accommodatie in Dordrecht.

Voor het verder ontwikkelen van de plannen na de NVO is een projectgroep nodig, bestaande uit deskundig betrokken ambtenaren en deskundige Schiedamse burgers. Voorgesteld wordt om dit projectgroepje in januari 2018 in te stellen, dat in de planvorming aansluitend kan werken op het NVO uitvoeringsplan. Van belang bij de financiering van dit project is dat het ook aangemerkt wordt als  ( ten dele) een burgerinitiatief.

Van belang is ten slotte op welke wijze we de communicatie met alle belanghebbenden van dit project gaan hanteren. Ook het tijdspad zal moeten worden vastgesteld. Zie ook onderdeel Branding van de Havennotitie waarbij promotie van de havens voorop staat.

Belanghebbenden zijn met name : het bedrijfsleven rondom de Wilhelminahaven, de gebruikers van Zwembad Zuid ( ca 50.000 per jaar), Schiedammers, mn bewoners uit de omliggende wijken. Natuurliefhebbers, sportliefhebbers, recreanten, media, bestuurders, betrokkenen bij planvorming enz. Hierbij is van belang dat Zwembad Zuid meer bezoekers gaat trekken.

Om volledig te zijn wil ik u melden dat de KNZB, waarmee Optisport nauw samenwerkt, een nieuwe visie heeft ontwikkeld die eind september as op een congres wordt besproken. Deze KNZB beleidsvisie ontdek, beleef, en deel passie voor het water sluit mooi aan op de ontwikkelingen die Schiedam voor ogen heeft. Een aantal pilots c.q. zwemproducten hebben wij hiervoor in gedachten. Mij spreekt erg aan het nat gymmen dat in de plaats kan komen van schoolzwemmen.

Belangrijk is dat zij en wij samen op ontdekkingsreis gaan naar de nieuwe zwembeleving, die geldt voor het belangrijke andere onderdeel van de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving nl de natuurbeleving. Een prachtige uitdaging waar we samen, niemand uitgesloten, verder aan gaan werken. Essentieel hiervoor is het overleg hiervoor in goede banen te leiden.

12 september 2017. /MD/2 oktober 2017

Nb Sommige teksten zijn ontleend aan www.schiedam.nl/havens


Download hier de pdf over de oevers


VRIENDEN DRAGEN BIJ AAN GOEDE AFLOOP BOMENKAP WESTFRANKLANDSEDIJK

23 januari werd er weer vergaderd over een gewijzigd planvoorstel nav de voorgestelde bomenkap aan de Westfranlandsedijk. De Vrienden lieten zich ook horen op 23 oktober tijdens het inspreken in het Stadskantoor. Uiteindelijk werd de 23 afgesproken dat er veel minder bomen gekapt gaan worden en het voetpad aan de noordzijde komt en het fietspad alleen aan de zuidzijde. Dit geeft perspectieven aan het benutten van de groenstrook naast het voetpad voor beweeg- en sportactiviteiten. Dit in aansluiting op het beoogde sport- en ontmoetingscentrum, waarin een hernieuwd zwembad. Hieronder nog een keer de ingesproken tekst en het AD artikel van deze week.


Geachte gemeenteraad, dames en heren, Schiedammers,

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid woonde in de afgelopen tijd trouw bijeenkomsten bij waarbij deelnemers uit de maritieme industrie, maatschappelijke instellingen, bewoners en overheden met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het havengebied van Schiedam. Op 31 oktober is er weer zo’n open avond. Onze voorzitter Albert Bons en ondergetekende participeren al geruime tijd  bij de planvorming voor de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving.  Wij bezochten ook de informatie-avonden.  Ons doel is uiteindelijk te komen tot een hernieuwd aantrekkelijk zwembad ,  in een multifunctioneel  sport- en ontmoetingscentrum, met binnen en buiten vele mogelijkheden voor Schiedammers en bedrijven.
Het centrum moet de schakel gaan vormen tussen stad en haven, in een verantwoorde natuurlijke en gezonde omgeving met  een goede toegankelijkheid voor tenminste ca 60 a 70.000 bezoekers per jaar. Dit aantal staat los van het aantal recreanten dat tzt gebruik gaat maken van de speels in te richten kom van de Wilhelminahaven. Er is en wordt heel goed nagedacht over het tot stand brengen van  een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen de natuurvriendelijke oevers van de Wilhelminahaven en het groen rondom het zwembad, het Volkspark en de verdere omgeving waaronder de Westfranklandsedijk. Dit in  de lijn zoals beschreven in de gemeentelijke Groen- en blauwstructuurvisie. De gemeenteraad heeft begin 2015 deze visie en het UitvoeringsProgramma unaniem aangenomen en vastgesteld.
Daarom verbaast het ons zeer uit de krant te moeten vernemen dat bomenkap op grote schaal gaat plaatsvinden op de Westfranklandsedijk. Ook vele bomen op de Havendijk moeten wijken en ontstaan daar grote aansluitings- en herinrichtingsproblemen.
Geachte gemeenteraad, het hoeft geen betoog dat gezonde bomen met een goede levensverwachting een belangrijke en onmisbare functie hebben vooral om de luchtverontreiniging (fijn stof)  van het steeds toenemende verkeer bijvoorbeeld op de Westfranklandsedijk te filteren.
Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de Schiedammers (87%) het belangrijk vindt dat de gemeente een groene uitstraling heeft.  Hierbij behoren zeker velen van de ca 50.000 jaarlijkse bezoekers van Zwembad Zuid. Slechts 28% vindt dat Schiedam een groene uitstraling heeft. Een laag percentage. Alles overziende doet het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid een dringend beroep op de gemeenteraad  om dinsdagavond 24 oktober haar verantwoordelijkheid te nemen.  Zet alle rechtlijnigheid, miscommunicatie en onjuist genomen beslissingen over boord , laat de bomen niet kappen, laat het fietspad aan de industriekant aanleggen, zorg dat het voetpad aan de Volksparkzijde komt , maak daar een breder en aantrekkelijk voetpad  voor wandelaars, hardlopers, en andere voet- en rolactiviteiten, dat overal op aansluit met goede oversteekmogelijkheden. Dit alternatief  stimuleert veel beter het toekomstig gebruik en maakt het gebied Wilhelminahaven en omgeving incl. Westfranklandsedijk in alle opzichten veel aantrekkelijker. Hiermede stemt u vele Schiedammers , maar ook velen van buiten Schiedam, tevreden. Daar gaat het om!!
Namens het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid.
Uitgesproken door Mari Dingenouts

 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu