zwembadzuid

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


VRIENDEN ZWEMBAD ZUID IN GESPREK MET HET MULIER INSTITUUT

Maandag 8 januari heeft het Dagelijks Bestuur Albert Bons, Mari Dingenouts en Peter Paul Stol van de Vriendenstichting Zwembad Zuid gesproken met een Onderzoeker van het Mulier Instituut. Dit instituut voert een opdracht uit van de gemeente Schiedam naar de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst (2025 en 2035) Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden ze specifiek aandacht aan de zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte. Het onderzoek bestaat uit vier delen, waaronder de huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater  Hierna volgt de uitwerking van het gesprek. Naar verwachting wordt de nota medio februari of maart gepresenteerd.

Stichting Vrienden van Zwembad Zuid

In 2010 is er sprake geweest van sluiting van zwembad Zuid. Actiecomité Red zwembad Zuid heeft zich in die tijd ingezet om het zwembad te behouden. Dit is succesvol geweest en de gemeenteraad heeft ingestemd met het behouden van het zwembad voor 10 jaar (tot 2022) met hieraan gekoppeld een renovatie van het bad. Na het openblijven van het zwembad is de actiegroep overgegaan in een stichting met de naam ‘Vrienden van Zwembad Zuid’. Deze stichting zet zich nog steeds in voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig zwembad Zuid. Na de renovatie is zwembad Zuid in 2013 weer open gegaan, met in 2014 Optisport als nieuwe exploitant (voorheen gemeentelijk zwembad).

De Stichting geeft aan dat er enkele belangrijke redenen zijn geweest om zwembad Zuid open te willen houden. Ten eerste was er naar mening van de Stichting te weinig zwemwater wanneer zwembad Zuid zou sluiten. Ten tweede zou het voor mensen uit de zuidelijke wijken van Schiedam te ver zijn om naar zwembad Groenoord te reizen voor zwemles en recreatie. Ten derde zijn er weinig sportvoorzieningen in zuidelijk Schiedam. Openblijven van het zwembad is volgens de stichting cruciaal om kinderen te laten bewegen. Met het afschaffen van het schoolzwemmen in 2013 kwam er nog een extra reden bij om het zwembad in Zuid open te houden, namelijk het feit dat meer kinderen naar waarschijnlijkheid geen diploma zouden halen bij sluiting van het dichtstbijzijnde zwembad.

In de huidige jaren zet de stichting zich samen met Optisport in voor sportstimulering van de jeugd en ouderen. Dit doen zij door ruime openingstijden te stimuleren bij Optisport, vrijwilligers die meehelpen bij activiteiten in en rond het zwembad, inzetten op aantrekkelijk lesaanbod voor kinderen en zij hebben ideeën over de toekomst van het zwembad en zetten deze actief bij de gemeente neer. Het resultaat is dat de afgelopen jaren het zwembad steeds meer uren open is met verschillende activiteiten en dat er sinds 2014 een stijging in de bezoekaantallen te zien is (met name op het gebied van instructiezwemmen).

Wat betreft de toekomst is de stichting heel duidelijk. Zij sluiten graag aan bij de gebiedsontwikkeling in de Wilhelminahave om een hernieuwd zwembad te bewerkstelligen. Hun doel is om een multifunctioneel ontmoetingscentrum te creëren waar mogelijkheid tot zwemmen, andere sporten en ontmoeten is. Deze ontwikkeling dient samen te gaan met de ontwikkeling van de natuurvriendelijke oever bij de have. Zodat het natuurgebied, het zwembad en het volkspark bij elkaar aan kunnen sluiten en het een aantrekkelijk gebied om te sporten wordt. Idealiter ziet de stichting een zwembad dat ook meer geschikt wordt voor de verenigingssport dan het huidige 25-meterbad. De stichting geeft aan dat het faciliteren van verenigingen een positief effect zal hebben op de sportstimulering in de wijken zuid, oost, centrum en west.
Heb jij je al ingeschreven voor de workshop zeemerminnenzwemmen in de voorjaarsvakantie in Zwembad Zuid

Doe dat vandaag nog !


Bewogen jaar voor het Zwembad en de Vrienden, naar nieuwe tijd

Het bestuur van de Vriendenstichting heeft net zoals de exploitant van het Zwembad Optisport een bewogen 2017 achter de rug. Naast het blijvend stimuleren en het geven van zwemlessen, het uitbreiden van de openingstijden, richt Optisport Schiedam samen met het bestuur van de Vriendenstichting zich op de toekomst van het Zwembad en omgeving. Bestuursleden bezochten belangrijke bijeenkomsten die verband houden met de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving en participeerden in de projectontwikkeling oa van de NatuurVriendelijkeOevers. In aansluiting hierop werden wensen, ideeën, voorstellen ingediend richting Gemeente, politieke partijen en besturen ervan om een “hernieuwd”zwembad te ontwikkelen, als onderdeel van  een sport- en ontmoetingscentrumvoor, met name voor de bewoners uit de wijken beneden de A20.  Dit centrum vormt een belangrijke schakel tussen de havens en de stad, met een natuurlijke aansluiting op het Volkspark en een recreatieve omgeving. Bij de verdere invulling wordt goed samengewerkt met de Zeekadetten en Waterscouts. In februari 2018 wordt er met de gemeente verder gepraat over het vervolgscenario, om in september het hele project op te kunnen starten. In februari zal dan ook het resultaat van het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek door het Mulier Instituut bekend zijn behoefte is aan zwemwater en de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport  nu en in de toekomst. Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden ze specifiek aandacht aan zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte.

Op het gebied van zwemactiviteiten en inzet van vrijwilligers werken Optisport en de Vriendenstichting nauw samen. In 2017 waren de Paula Kooperdag met 105 leerlingen en het Paaszwemmen weer succesvol. Er wordt in het nieuwe jaar gekeken hoe sommige activiteiten samengebundeld kunnen worden om nog meer Schiedammers naar het zwembad te trekken. De bedoeling is om het bezoekersaantallen van 50.000 per jaar op te schroeven naar ca 60.000 per jaar of meer.  Optisport heeft extra activiteiten als speerpunten in 2018 opgevoerd zoals Aquatrim op dinsdagmiddagen uitbreiding van snelcursus leren zwemmen en zeemeerminzwemmen. In 2017 behaalden 436 kinderen hun zwemdiploma en zaten 732 kinderen op zwemles. Het bestuur van de Vrienden is gecharmeerd van de KNZB visie waarbij leerlingen van scholen voortaan gaan natgymmen. Een prima vervangactiviteit voor het wegbezuinigde schoolzwemmen. Het bestuur blijft erbij dat  elke leerling die van de basisschool naar het voortgezette onderwijs gaat tenminste beschikt over een A diploma, liefst B en C erbij. Omdat er nog steeds te veel leerlingen geen diploma hebben en geen zwemles volgen, vindt het bestuur dat er een onderzoek moet plaatshebben ism de Gemeente en de scholen om na te gaan welke leerlingen nog steeds geen zwemdiploma hebben.
Om de toekomst met nieuwe ontwikkelingen op zwem- en sportgebied aan te kunnen, zijn we verheugd te kunnen melden dat we met ingang van 1 januari een verjongd bestuur hebben. Dit bestuur gaat met veel inspiratie in samenwerking met Optisport en met alle samenwerkingspartners en donateurs in haar uitgebreide netwerk, verder werken aan de toekomst van het zwembad in een herontwikkelde omgeving. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld.  
Albert Bons, voorzitter
Mari Dingenouts, secretaris
Peter Paul Stol, penningmeester
Zij vormen het Dagelijks bestuur en de cluster herontwikkeling Zwembad en omgeving.
Er hangt hieronder ook een werkgroep met 3 bouwdeskundigen
John Maasakker, webmaster/communicatie
Leida van Grootveld,  Corrie Verdam, Sascha Overgoor en Jaschenka Wittebol vormen de cluster (zwem)activiteiten en vrijwilligers.
Er hangt hieronder ook een werkgroep al met de vrijwilligers Greta vd Moer en Chantal vd Marel .
Wij allen hebben vertrouwen in de toekomst van Zwembad Zuid.
Albert Bons en Mari Dingenouts. Januari 2018
VRIENDEN DRAGEN BIJ AAN GOEDE AFLOOP BOMENKAP WESTFRANKLANDSEDIJK

23 januari werd er weer vergaderd over een gewijzigd planvoorstel nav de voorgestelde bomenkap aan de Westfranlandsedijk. De Vrienden lieten zich ook horen op 23 oktober tijdens het inspreken in het Stadskantoor. Uiteindelijk werd de 23 afgesproken dat er veel minder bomen gekapt gaan worden en het voetpad aan de noordzijde komt en het fietspad alleen aan de zuidzijde. Dit geeft perspectieven aan het benutten van de groenstrook naast het voetpad voor beweeg- en sportactiviteiten. Dit in aansluiting op het beoogde sport- en ontmoetingscentrum, waarin een hernieuwd zwembad. Hieronder nog een keer de ingesproken tekst en het AD artikel van deze week.


Geachte gemeenteraad, dames en heren, Schiedammers,

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid woonde in de afgelopen tijd trouw bijeenkomsten bij waarbij deelnemers uit de maritieme industrie, maatschappelijke instellingen, bewoners en overheden met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het havengebied van Schiedam. Op 31 oktober is er weer zo’n open avond. Onze voorzitter Albert Bons en ondergetekende participeren al geruime tijd  bij de planvorming voor de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving.  Wij bezochten ook de informatie-avonden.  Ons doel is uiteindelijk te komen tot een hernieuwd aantrekkelijk zwembad ,  in een multifunctioneel  sport- en ontmoetingscentrum, met binnen en buiten vele mogelijkheden voor Schiedammers en bedrijven.
Het centrum moet de schakel gaan vormen tussen stad en haven, in een verantwoorde natuurlijke en gezonde omgeving met  een goede toegankelijkheid voor tenminste ca 60 a 70.000 bezoekers per jaar. Dit aantal staat los van het aantal recreanten dat tzt gebruik gaat maken van de speels in te richten kom van de Wilhelminahaven. Er is en wordt heel goed nagedacht over het tot stand brengen van  een kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen de natuurvriendelijke oevers van de Wilhelminahaven en het groen rondom het zwembad, het Volkspark en de verdere omgeving waaronder de Westfranklandsedijk. Dit in  de lijn zoals beschreven in de gemeentelijke Groen- en blauwstructuurvisie. De gemeenteraad heeft begin 2015 deze visie en het UitvoeringsProgramma unaniem aangenomen en vastgesteld.
Daarom verbaast het ons zeer uit de krant te moeten vernemen dat bomenkap op grote schaal gaat plaatsvinden op de Westfranklandsedijk. Ook vele bomen op de Havendijk moeten wijken en ontstaan daar grote aansluitings- en herinrichtingsproblemen.
Geachte gemeenteraad, het hoeft geen betoog dat gezonde bomen met een goede levensverwachting een belangrijke en onmisbare functie hebben vooral om de luchtverontreiniging (fijn stof)  van het steeds toenemende verkeer bijvoorbeeld op de Westfranklandsedijk te filteren.
Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de Schiedammers (87%) het belangrijk vindt dat de gemeente een groene uitstraling heeft.  Hierbij behoren zeker velen van de ca 50.000 jaarlijkse bezoekers van Zwembad Zuid. Slechts 28% vindt dat Schiedam een groene uitstraling heeft. Een laag percentage. Alles overziende doet het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid een dringend beroep op de gemeenteraad  om dinsdagavond 24 oktober haar verantwoordelijkheid te nemen.  Zet alle rechtlijnigheid, miscommunicatie en onjuist genomen beslissingen over boord , laat de bomen niet kappen, laat het fietspad aan de industriekant aanleggen, zorg dat het voetpad aan de Volksparkzijde komt , maak daar een breder en aantrekkelijk voetpad  voor wandelaars, hardlopers, en andere voet- en rolactiviteiten, dat overal op aansluit met goede oversteekmogelijkheden. Dit alternatief  stimuleert veel beter het toekomstig gebruik en maakt het gebied Wilhelminahaven en omgeving incl. Westfranklandsedijk in alle opzichten veel aantrekkelijker. Hiermede stemt u vele Schiedammers , maar ook velen van buiten Schiedam, tevreden. Daar gaat het om!!
Namens het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid.
Uitgesproken door Mari Dingenouts


Reconstuctie Westfrankelandsedijk, aanleg fietspad en voetpad wordt hoogste tijd.

Op 23 januari 2018 wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd om het definitieve plan te presenteren en toe te lichten hoe de opmerkingen en suggesties uit eerdere sessies in het plan zijn verwerkt.
• Tijd: 19.30 – 21.00 uur
• Locatie: Frankelandgroep, zaal De Kapel, Sint Liduinastraat 10, 3117 CS Schiedam
• Meld u aan via o.bessova@schiedam.nl
Bestuursleden van de Vriendenstichting hebben mede namens het management van Zwembad Zuid, dus Optisport tijdens de eerste bijeenkomst ingesproken en ook de andere bijeenkomst bijgewoond. Door uitstel van de werkzaamheden is de toegang naar Zwembad Zuid niet zo zoals die wezen moet. Wel is op de eerste avond in het Stadskantoor na afloop richting gemeente gezegd dat een goede toegang naar het zwembad ondanks het uitstel gewaarborgd moet blijven. We hopen dat na 23 januari de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden, als de bewoners uit Zuid en West en de omliggende bedrijven van de Wilhelminahaven, de Vijfsluizen het eens worden met de gemeente.

  • Als u interesse hebt in hetgeen vooraf is gegaan aan de 23 januari dan kunt u onderstaande tekst lezen en de bijlages openen.

De aanleg van een tweerichtingen fietspad en voetpad aan de Westfrankelandsedijk heeft als doel een comfortabele, aantrekkelijke en veilige route langs het havengebied in Schiedam te creëren, en de bereikbaarheid van het havengebied te optimaliseren. Om een betere bereikbaarheid van oost- naar west-Schiedam te creëren voor forenzen en recreanten, wordt het fietspad langs de Westrankelandsedijk aangepakt. Het fietspad sluit ter hoogte van de Havenstraat aan op het bestaande fietspad en ter hoogte van de Vlaardingerdijk op het opnieuw ingerichte tweerichtingen fietspad richting de Karel Doormanweg. Het fietspad is onderdeel van een doorgaande route van Rotterdam naar Hoek van Holland.
fotoonderschrift de eerste avond over de bomenkap in het Stadskantoor

Proces
  • Bewoners en bedrijven in de omgeving zijn op 8 mei 2017 betrokken bij het concept ontwerp van het fietspad via een bewonersavond. Bekijk de presentatie   (538 kB).

  • Over dit project vond op maandag 23 oktober 2017 een bijeenkomst plaats in het Stadskantoor. Bekijk hier de presentatie    (5,678 kB).
     Op deze avond is met de stad gesproken over de bezwaren die het huidige ontwerp opriep, met name voor het       kappen van de bomen. Naar aanleiding van deze avond is afgesproken het ontwerp samen met de betrokkenen       aan te passen zodat zoveel mogelijk bomen behouden blijven.

  • Op 22 november 2017 werd er een informatie- en uitwisselingsbijeenkomst   (55 kB) georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is een aangepaste variant  (1,7 MB) met een tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde en voetpad aan de noordzijde voorgelegd en zijn de wensen en belangen van alle aanwezige betrokkenen opgehaald. Alle opmerkingen en suggesties die tijdens de avond zijn opgehaald, worden gebundeld en meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Lees de terugkoppeling   (93,2 kB) naar alle aan- en afwezigen en het verslag   (113 kB).

  • Op 23  januari 2018 wordt  dus een nieuwe bijeenkomst georganiseerd om het definitieve plan te presenteren en toe te lichten hoe de opmerkingen en suggesties in het plan zijn verwerkt.

UITKIJKTOREN OP PUNT WILHELMINAHAVEN EN ZWEMBADTERREIN?


Bij de spuien van ideeën en wensen om het havengebied voor bewoners en belangstellenden leuk en aantrekkelijker te maken heeft het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid enige tijd geleden een bijzonder voorstel gedaan om op de punt van de Wilhelminahaven en Zwembadterrein een unieke uitkijktoren te plaatsen op deze “wereldse plek”” naast een beoogde horecavoorziening. Een eye-catcher dus!  Deze toren geeft uitzicht op scheepvaart en activiteiten in en rond Wilhelminahaven en Waterweg en op de wijken van Schiedam. Wellicht is het een idee om vanaf een verantwoorde hoogte  een glijbaan te maken die uitkomt bij een aanbouw van het zwembad of in een aan te leggen waterbak in een grote ponton in de haven. Het zou mooi zijn als de bouw plaatsvindt in samenwerking met  bedrijven uit de omgeving die know-how en ervaring hebben als bouwer van grote installaties en platforms.  Zo zou men kunnen komen tot een unieke uitkijktoren die een aanzienlijke aantrekkingskracht heeft op bezoekers uit Schiedam en de regio voor het te ontwikkelen gebied met sport- en ontmoetingsmogelijkheden, waaronder een hernieuwd zwembad.
Het bestuur van de Vriendenstichting Zwembad Zuid denkt dat dit idee prima past in het Gemeentelijk beleid en alle participanten om havens van Schiedam en omgeving aantrekkelijker te maken.
Langs het Calandkanaal op de Rozenburgse Landtong is eind vorig een uitkijktoren in gebruik genomen, die mede uit het subsidieprogramma van de Europese Unie wordt gefinancierd.
De toezegging van de betreffende projectleider van de Gemeente Schiedam dat het idee van een uitkijktoren op de eerstvolgende ontwerpsessie aan de orde komt,  was een eerste stap in de goede richting.


 
Westfrankelandseweg 3
3115 HG Schiedam
T: 010-4261682
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu